Pregledi osebne varovalne opreme

 

PODROBEN PERIODI?NI PREGLED OSEBNE VAROVALNE OPREME  S STRANI PRISTOJNE OSEBE

       PRAVNI VIRI in DOKUMENTI:

•Evropska direktiva 89/656/CE
•ZVZD-1 - 8. to?ka 3.?len in 19. ?len
•Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme -  43. ?len
•Delodajalec mora zagotoviti periodi?ne preglede in preskuse delovne opreme v rokih, ki jih je dolo?il proizvajalec
•Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu – 9. ?len
•Delodajalec mora zagotoviti brezhibno delovanje, ustrezne higienske razmere, potrebno vzdrževanje ter popravila in nadomestitev osebne varovalne opreme
•EN365:2004
•Proizvajal?eva tehni?na dokumentacija in navodila
•Metodologija pregleda RS-P-PPE-001-v01-2020

PRISTOJNA OSEBA:

Pristojna oziroma pooblaš?ena oseba za pregled osebne varovalne opreme (v nadaljevanju OVO) v podjetju RaStroj: 

Gregor RANT, IRATA L3-25044

 • Strokovni izpit iz VZD- št. potrdila 60415-1/20157115,
 • Dovoljenje za delo - pregledi delovne opreme: MDDSZ 10200-19/2020/9
 • Certifikat o usposobljenosti za redne letne podrobne preglede opreme za delo na višini :št. cert. B02ba1604124, z dne 03.05.2012, izdan s strani Vaxess – The Petzl institute, Crolles, Francija,
 • E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľeliš videti, omogoÄŤi Javascript.

METODOLOGIJA PREGLEDA:

 

 • Metodologija pregleda RS-P-PPE-001-v01-2020 (na željo stranke je metodologija dosegljiva na vpogled)

1.KRATEK OPIS PREGLEDA:

A) PRIPRAVA NA PREGLED

 • identifikacija OVO in preverjanje tehni?nih navodil proizvajalca
 • pregled zadnjega obrazca – zapisnika o pregledu OVO
 • pregled zgodovine uporabe – nepoznana zgodovina ima za posledico izlo?itev OVO iz nadaljnje uporabe

 

B) PREGLED

 • preverjanje skladnosti z Evropsko regulativo – oznaka CE in Evropskimi normami EN – OVO brez teh oznak se izlo?i iz nadaljnje uporabe
 • preverjanje starosti in življenjske dobe – OVO za katero se izkaže, da je presežena starost glede na navodila proizvajalca, se izlo?i iz nadaljnje uporabe
 • primerjava z novim izdelkom
 • vizualni in taktilni pregled
 • test funkcionalnosti in predpisanih lastnosti
 • odlo?itev o nadaljnji uporabi ali izlo?itvi iz uporabe

TAKOJŠNJA IZLO?ITEV OPREME IZ NADALJNJE UPORABE

 • oprema je bila naknadno predelana, spremenjena  ali popravljena s strani nepooblaš?ene osebe
 • oprema je bila izpostavljena padcu s Faktorjem Padca ve?jim od ena - FP > 1
 • oprema je bila izpostavljena temperaturi pod -40°C ali nad + 80°C
 • opremi je pretekla življenjska doba
 • oprema je bila v stiku z kemikalijami

 

Pristojna oziroma pooblaš?ena oseba za pregled osebne varovalne opreme ne prevzema nobene odgovornosti v primeru, da stranka ne posreduje to?nih podatkov v zvezi z uporabo OVO (zgodovina uporabe, neobi?ajni dogodki,....)

Življenjska doba

Življenjska dobo izdelkov dolo?i proizvajalec. Obi?ajno velja, da je predvidena življenjska doba za izdelke iz umetnih mas in tekstila do 10 let od dneva proizvodnje. Za kovinske izdelke je ve?inoma neomejena, pri nekaterih proizvajalcih pa je prav tako omejena. Dejanska življenjska doba izdelka se izte?e, ko doseže enega od naštetih kriterijev za umik iz uporabe ali ga spoznate za zastarelegain je pogojena z vrsto dejavnikov kot  so:

 • intenzivnost, pogostost uporabe,
 • okolje uporabe,
 • kompetentnost uporabnika,
 • kako dobro je bil izdelek skladiš?en in vzdrževan, itd.

POZOR: v izjemnih primerih je lahko življenjska doba izdelka omejena samo na enkratno uporabo zaradi izpostavljenosti, na primer, kemikalijam, ekstremnim temperaturam, ostrim robovom, ve?jemu padcu ali obremenitvi, itd.

Periodi?no preverjanje opreme

Poleg preverjanja pred in med uporabo s strani uporabnika, mora izdelek periodi?no podrobno pregledati oz. preveriti pristojna oseba najmanj na vsakih 12 mesecev. 

Pogostost podrobnega preverjanja je odvisna od tipa in intenzivnosti uporabe. Za boljše sledenje vaše opreme je priporo?ljivo, da opremo uporablja en uporabnik, ki bo tako poznal njeno zgodovino. Rezultate preverjanj se zabeleži v "obrazec preverjanj".

Obrazec vsebuje naslednje podatke: tip opreme, model, ime in kontaktne informacije proizvajalca ali distributerja, pomen oznak (serijske ali individualne številke), leto proizvodnje, datum nakupa, datum prve uporabe, ime uporabnika ter vse ostale potrebne informacije, kot npr. vzdrževanje in pogostost uporabe, zgodovino periodi?nih preverjanj (datum / opombe in opažene probleme, nepravilnosti / ime in podpis pristojne osebe, ki je opravila preverjanje / predviden datum naslednjega pregleda). Primere podrobnejšega preverjanja in ostale informacije si lahko ogledate na www.petzl.com/ppe.

    

Kdaj umakniti izdelek iz uporabe

Izdelka ne uporabljajte ve? takoj, ko:

 • izdelek ni prestal preverjanja (preverjanja pred in med uporabo in periodi?nega podrobnejšega preverjanja);
 • je utrpel ve?ji padec ali preobremenitev;
 • ne poznate njegove celotne zgodovine uporabe;
 • ko je izdelku pretekla življenjska doba;
 • imate kakršenkoli dvom v njegove lastnosti.

Da bi prepre?ili nadaljnjo uporabo, odpisano opremo uni?ite.

Zastarelost izdelka

Obstaja ve? razlogov zaradi katerih je izdelek lahko zastarel in umaknjen iz uporabe pred koncem njegove dejanske življenjske dobe. (npr.: spremembe v standardih, pravilnikih ali zakonodaji, razvoj novih tehnik, nezdružljivost z drugo opremo, idr...)

Priredbe in popravila

Kakršnekoli predelave, dodatki ali popravila z izjemo tistih, ki jih dovoljuje proizvajalec, zaradi tveganja zmanjšanja u?inkovitosti izdelka, niso dovoljena. Nedovoljena predelava lahko zmanjša u?inkovitost izdelka. Popravila izven proizvajal?evih delavnic so prepovedana. ?e vaš izdelek potrebuje popravilo se obrnite na nas oziroma na proizvajalca.

Shranjevanje in transport

Opremo shranjujte v originalni ali drugi embalaži, da ga zaš?itite pred vplivom UV, vlago, kemi?nimi izdelki, idr.

Sledljivost in oznake

Ne odstranjujte oznak ali nalepk. Zagotovite ?itljivost oznak na izdelku skozi njegovo celotno življenjsko dobo. Individualne oznake namestite oziroma vpišite na samo za to dolo?ena mesta. Pred ozna?evanjem se lahko posvetujete z nami.

C) DOKUMNETI

Naro?nik prejme v digitalni obliki slede?o dokumentacijo:

 • Potrdilo o pregledu in preizkusu OVO
 • Seznam neustrezne opreme
 • Ugotovitve in priporo?ila
 • Zapisnik o pregledu in preizkusu OVO za vsak tip opreme
 • Seznam opreme v excel datoteki (na željo naro?nika)
 • Na željo naro?nika izdelamo tudi tiskano verzijo v obliki zbirne mape

CENIK PODROBNEGA PERIODI?NEGA PREGLEDA OVO:

Prosimo, pošljite nam povpraševanje na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľeliš videti, omogoÄŤi Javascript. ali pokli?ite na 040/863-680 in pripravili vam bomo ustrezno ponudbo.

 

 

 

Rastroj dela na višini
teentube18.vip